Lol sa ng sơ m cu ng cô hô n 150k buôn ba n co tâm xi đi con đi me tham chi ma tham co 150k thô i tiê n thiê u cho ng ta co n lên mă t ru t kinh nghiê m lâ n sau đi mua đô k đưa tiê n chă ng t đô i tiê n le cho đê m thâ y me lun hux bo 150k cha đa ng la bao chi bă ng 1 bư a ăn thui ma nhi n ro đưô c ng

Lol,sáng sớm cúng cô hồn 150k…buôn bán có tâm xí đi con đỉ…mẹ…tham chi mà tham có 150k,thối tiền thiếu cho ng ta còn lên mặt…rút kinh nghiệm lần sau đi mua đô k đưa tiền chẳng̀ t đổi tiền lẻ cho đếm thấy mẹ lun…hux…bỏ,150k chả đáng là bao chỉ bằng 1 bửa ăn thui,mà nhìn rõ đưộc ng…

1 bình luận trong “Lol sa ng sơ m cu ng cô hô n 150k buôn ba n co tâm xi đi con đi me tham chi ma tham co 150k thô i tiê n thiê u cho ng ta co n lên mă t ru t kinh nghiê m lâ n sau đi mua đô k đưa tiê n chă ng t đô i tiê n le cho đê m thâ y me lun hux bo 150k cha đa ng la bao chi bă ng 1 bư a ăn thui ma nhi n ro đưô c ng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *