Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2019

He he Lên face là để thư giãn còn thời gian chính trước đây dăm năm rồi và nay nữa ấy là công việc viết

He he Lên face là để thư giãn, còn thời gian chính – trước đây dăm năm rồi và nay nữa, ấy là công việc viết. He he… tính ở thời điểm 5 năm trước, ít ra cũng vào khoảng trên 25 năm làm... Read More

Trong chuyê n đi thư c tê ky năng Truyê n thông ơ Ba c Liêu mi nh co duyên ha nh ngô đê n ti nh xa Vu An ơ Vi nh My B huyê n Ho a Bi nh Ba c Liêu

Trong chuyến đi thực tế kỹ năng Truyền thông ở Bạc Liêu, mình có duyên hạnh ngộ đến tịnh xá Vũ An, ở Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu. Ở đây được gặp sư thầy trụ trì... Read More